Aktivt Individuellt Hälsoprogram, AIH, är vår kraftfullaste insats på individnivå. Programmet sträcker sig över cirka 8 månader och tar individen från ett nuläge till ett önskat läge. Tillsammans med en personlig tränare utarbetas en handlingsplan utifrån deltagarens förutsättningar och mål.

AIH maximerar möjligheten för individen att anamma bättre och mer bestående levnadsvanor. I programmet kombinerar vi vår expertis inom hälsoutvärdering, utbildning, motivation, träning och kost med vårt stora utbud av aktiviteter på ett individanpassat sätt. Vi börjar med att göra en grundlig utvärdering av nuläget genom ett antal riktade tester, och går tillsammans igenom resultaten. Utifrån dessa skapas individuella mål och en handlingsplan. Därefter följer en period av självständigt arbete, med regelbunden uppföljning för att komma över eventuella trösklar och hinder. Vid programmets slut görs samma tester igen för att utvärdera hur individen har utvecklats av sina insatser och vad det kan ha för betydelse för hälsan.

Innehållet i AIH:

Två hälsoutvärderingar görs, en vid starten och en vid programmets slut. Denna består av riktade tester för att utvärdera levnadsvanor (HPI hälsoscreening) kroppsammansättning (kroppsanalys), rörlighet (HPI funktionsprofil) samt kondition (HPI konditionsprofil) samt en genomgång av resultaten. Vägledning i framtagande av mål och handlingsplan. Sex timmar per individ för vägledning, personlig träning och uppföljning
.