2018-11-22 -  

Vi fångade Bo Andersson, IKSU:s mångåriga medarbetare och fastighetschef för att få en pratstund om vilka konkreta insatser som görs inom IKSU för ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

IKSU:s kvalitetspolicy slår fast att all verksamhet skall bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv. IKSU jobbar i dag aktivt med att minska energiförbrukning, begränsa kemikalieanvändning och optimera avfallshantering och sortering.

 

Energiförbrukning

Under de senaste åren har IKSU gjort ett omfattande jobb och stora investeringar för att sänka energiförbrukningen och bygga driftsystem som är moderna, energieffektiva och hållbara för framtiden.

– I nuläget återvinner vi 70 % av den fjärrvärme som värmer våra anläggningar. Detta genom ventilationssystem som värmer inkommande luft. Tekniken har använts under lång tid och verkningsgraden har ökat med åren. Målet är att återvinna över 80 % av värmen vilket vi förväntas nå inom en femårsperiod, säger Bosse.

Målet med investeringarna har varit att begränsa energianvändningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet på anläggningarna. En utmaning är att hitta styrsystem för att övervaka och justera energianvändningen på bästa möjliga sätt. På IKSU spa har investering gjorts i en värmepump som ger både värme och kyla. Istället för inköpt fjärrvärme och fjärrkyla flyttar kylvärmepumpen energi inom fastigheten vilket gör att förbrukningen blir lägre.

–  Vi arbetar också aktivt med att löpande byta ut all belysning till LED samt har under en period satsat på sensorstyrd belysning i de flesta utrymmen. Även detta innebär betydande minskningar i elförbrukningen, berättar Bosse vidare.

Ett mer långsiktigt mål är också att införa användning av bergvärme och solenergi vilket förnärvarande är i fas av utredning. Genomförande planeras inom en fem- till tioårsperiod.

Kemikalieanvändning

Bassänger och badanläggningar är verksamheter som innefattar en hel del kemikalieanvändning för att säkerställa god vattenkvalitet och en hälsosam badmiljö. Riksdagen har i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö satt målet att miljön ska vara fri från ämnen som har skapats i samhället och som kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Som ett led i detta är ett mål att minska utsläpp av halogenerade långlivade ämnen i miljön. Främst gäller det klorerade ämnen.

– Här kan våra medlemmar och andra besökare i våra badanläggningar bidra aktivt till en minskad kemikalieanvändning genom att duscha noggrant innan bad. På så vis kan vi minska kloranvändningen i våra simhallar och i förlängningen minska förekomst och utsläpp av klorerade ämnen, säger Bosse.

I städ- och renhållningsarbetet arbetar vi tillsammans med vår städleverantör Samhall för en minimerad användning av kemikalier och därigenom minskad påverkan på miljön. Samhall har noggranna riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet av städservice. De kemikalier som används är uteslutande Svanen-märkta. För att begränsa det totala användandet av kemikalier används i stor utsträckning torra städmetoder.

Avfall och sophantering

När det gäller avfall och sophantering har IKSU utvecklat och förfinat sin källsortering av sopor/avfall under de senaste åren. I våra renoverings- och byggprojekt strävar vi alltid efter att återanvända byggmaterial där det är möjligt. Idag sorteras och återvinns allt avfall från våra renoverings- och byggprojekt men även det mesta i vår dagliga sophantering sorteras för återvinning.

Sammanfattningsvis

Bosse poängterar avslutningsvis att ny modern teknik ständigt skapar möjligheter till vidare utveckling och förbättringar som bidrar till ökad hållbarhet.

– Vi behöver vara på tå och ständigt utmana våra befintliga driftsystem och rutiner för att nå ännu längre i detta arbete.