Stadgar för Idrottsklubben Studenterna Umeå

Idrottsklubben Studenterna i Umeå är en ideell förening stiftad 5 maj, 1959 och med hemort i Umeå.

Fastställdes 2015-03-24, 2016-03-23 samt 2023-03-29

Vår verksamhetsidé

Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU) vill på alla nivåer bedriva idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktivitet så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma IKSU:s verksamhet så att:

 1. Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 2. Alla som vill, oavsett etnicitet, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder, får vara med i IKSU:s verksamhet.
 3. De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten.
 4. Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Allmänna bestämmelser

1 ÄNDAMÅL

IKSU har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt främja gott kamratskap.

IKSU ska vidare verka i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” enligt 1 kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och vederbörande specialförbunds stadgar.

IKSU ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 SAMMANSÄTTNING

IKSU består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

3 TILLHÖRIGHET

IKSU är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område IKSU:s hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

De SF som är relevanta för den verksamhet som bedrivs inom ramen för IKSU:s sektioner.

IKSU är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är IKSU skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 BESLUTANDE ORGAN

IKSU:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 FIRMATECKNARE

IKSU:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRET

IKSU:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

7 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller i brådskande fall till styrelsen.

8 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid varje mötestillfälle.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 UPPLÖSNING AV IKSU

För upplösning av IKSU krävs beslut av två på varandra följande årsmöten biträdande av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid varje mötestillfälle – upplösning kan inte beslutas av extra årsmöte.

I beslut om upplösning av IKSU ska tillgångar användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande RF:s specialförbund.

IKSU:s medlemmar

10 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. De som anmäler sig till inträde i IKSU och erlägger årsavgift antages som medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta IKSU:s ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om att avslå medlemskap får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur IKSU, ska skriftligen anmäla detta till föreningen och anses därmed omedelbart ha lämnat IKSU.

Om medlem inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 UTESLUTNING OCH VARNING

Medlem får inte uteslutas ur IKSU av annan anledning än att denne motarbetat IKSU:s verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadats IKSU:s intressen. Vid detta tillfälle ska det också beaktas om vederbörande tidigare tilldelats varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

I beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar om denne önskar överklaga beslutet. Beslutet ska utformas skriftligen och inom tre dagar efter att protokollet justeras sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde enligt RF:s stadgar.

13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i IKSU

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om IKSU:s angelägenheter.
 • ska betala den avgift som beslutas av årsmötet; hedersmedlem är befriad från avgift.
 • ska följa IKSU:s stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av IKSU:s behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

14 MEDLEMS DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i IKSU:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Årsmöte och extra årsmöte

15 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet skickas till medlemmarna, eller kungöras på IKSU:s hemsida. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista anslås på IKSU:s officiella anslagstavlor och på IKSU:s hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärende att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

För att vara röstberättigad på mötet krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller minst 18 år
 • att medlemskapet beviljats minst två månader före årsmötet; samt
 • att medlemsavgiften betalats senast två månader före årsmötet

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF och SF har yttranderätt på mötet.

18 BESLUTFÖRHET OCH RÖSTLÄNGD

Röstlängd ska upprättas. Årsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Styrelsen och valberedningen ska bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt ska IKSU verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män råder.

21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts i enlighet med 16 §.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

Fastställande av föredragningslista.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsinriktning samt behandling av budget för verksamhets-/räkenskapsåret.

Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.

Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 2. Två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år,
 3. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
 4. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
 5. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud),
 6. Fastställande av direktiv för hel- eller delägda bolag.
 7. Övriga frågor.

22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna, eller kungöras på IKSU:s hemsida. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista anslås på IKSU:s officiella anslagstavlor och på IKSU:s hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedningen

23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska i god tid, senast åtta veckor före årsmötet, tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid

Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

24 REVISOR

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska, i enlighet med god redovisningssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen

25 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter

Styrelsen ska bestå av en jämn fördelning av kvinnor och män som anses ta tillvara på IKSU:s utveckling på ett förtjänstfullt sätt. Studerande och anställda vid Umeå universitet ska om möjligt finnas representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, men deltar ej i beslutet.

26 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen IKSU:s beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för IKSU:s verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att IKSU följer gällande lagar, förordning, föreskrifter och ingångna avtal
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom IKSU
 • ansvara för och förvalta IKSU:s medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed
 • lämna förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag
 • förbereda årsmöte
 • anställa sportchef och utforma instruktioner för denne

Ordföranden är IKSU:s officiella representant.

Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt och utser arbetsgrupper vid behov.

27 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga ledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara ska meddela detta till ordförande eller till annan av denne utsedd person.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. Protokoll ska föras i nummerföljd

28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTT

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Beslut som fattas av styrelsen, liksom beslut med stöd av delegation, ska falla inom ramen för gällande verksamhetsplan och budget

Sektioner

29 BILDANDE OCH NEDLÄGGNING AV SEKTIONER

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas genom majoritetsbeslut av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

30 SEKTIONSSTYRELSE

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande, kassör och övriga ledamöter.

Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberätti­gade föreningsmedlemmar som bedriver den sektionen. Sektionsmötets val av sek­tionsstyrelse ska underställas för­eningens styrelse för godkännande.

Dessutom får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrel­se.

31 INSTRUKTIONER FÖR SEKTIONSSTYRELSE

IKSU:s styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenhe­ter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SEKTIONEN

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplanen inges till styrelsen för godkännande vid tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och verksamhetsplanen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Tvist

33 SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens Skiljenämnd. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.