2015

Kallelse och dagordning Årsmöte 2015

 

IKSU kallar till årsmöte tisdagen den 24:e mars kl 18:00
Plats: arenan Helsingfors, IKSU sport

2015-03-24

Möteshandlingar

Kallelse och dagordning årsmöte 2015.docx

IKSU 2014 Verksamhetsberättselse och årsredovisning.pdf

Stadgar.docx

Förslag till nya stadgar.docx

Dagordning:

§1 Fastställande av röstlängd för mötet.

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.

§5 Fastställande av föredragningslista

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§11 Fastställande av medlemsavgifter.

- Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 50 kr.

§12 Fastställande av Strategisk plan/verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§13 Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.

- Stadgeändring

- Motioner: inga motioner finns inlämnade

- Bildande av ny sektion, Rugby

§14 Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år,

c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (specialdistriktsförbund) (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

- Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att utse representanter till SDF-möten och övriga möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

§15 Fastställande av styrelsens förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag.

- Styrelsens direktiv till IKSU Hälsa AB är att verksamheten ska styras enligt föreslagen budget och verksamhetsplan samt uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat.

§16 Övriga frågor.

-       Idrottsliga prestationer och utmärkelser

-       ”Årets IKSU:it”

-       Arvoden till styrelseledamöter i IKSU Hälsa AB

 

Årsmötesprotokoll.pdf