IKSU:s brandskyddsarbete

Vi är angelägna om din säkerhet och lägger därför stort fokus på brandsäkerhet på IKSU. Alla våra lokaler är försedda med automatiskt brandlarm. Brandsläckare finns alltid nära till hands. Vi jobbar för att brandskyddet ska fungera för alla, både medlemmar, hyresgäster och personal. Utbildningar hålls regelbundet för alla grupper i huset för att utveckla vår kunskap om brandsäkerhet. 

Vi arbetar systematiskt med egenkontroller av bland annat utrymningsvägar och släckutrustning. Dessutom utförs årligen kontroller av myndigheter för att försäkra att säkerheten håller en hög nivå. Kontrollerna utförs enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

Du som vistas i IKSU:s lokaler har också ett ansvar. Om du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du rapporterar det till någon i personalen. På så vis blir säkerheten bättre för alla.

Följ personalens instruktioner

Rädda personer som är i behov av hjälp

Varna personer om att det brinner

Släck om möjligt mindre brand. Stäng in större brand.

Utrym till anvisade uppsamlingsplatser utanför IKSU spa, IKSU sport och IKSU plus.

Riskera aldrig ditt eget eller andras liv!

Kontakt

Du som vill veta mer eller har funderingar kontaktar någon av våra brandskyddsansvariga

Brandskyddsorganisation:

Huvudbrandskyddsansvarig:
Erik Salander

Brandskyddsansvarig IKSU spa:
Johanna Forsberg

Brandskyddsansvarig IKSU sport:
Anna Nilsson
Johnny Vedberg

Brandskyddsansvarig IKSU sport:
Anna Nilsson