Vision och kärnvärden

Våra kärnvärden genomsyrar arbetet med att uppfylla våra övergripande mål och att sträva mot vår vision. För att vi ska nå vår vision krävs att våra medlemmar och kunder kan lita på att IKSU håller rätt kvalitet i verksamheternas alla olika delar.

Vision:
Ett friskare och starkare Umeå

Kärnvärden

Helhet
Helhet innebär en helhetssyn på hälsa och bygger på tron att det är många samverkande faktorer som bidrar till långsiktigt god hälsa.Vi bidrar till detta genom att erbjuda ett varierat utbud inom hälsofrämjande aktiviteter där vår roll innefattar såväl träning, som rekreation och rehabilitering. Vi som arbetar inom IKSU ser att alla delar inom IKSU bidrar till vår unika ställning. Vi lever som vi lär och bidrar till en sund arbetsmiljö och livsstil.

Kvalitet
Rätt kvalitet innebär att leverera det våra medlemmar och kunder förväntar sig. Det innebär även att leverera mervärden i form av positiva upplevelser.
För oss är kvalitet viktig och vi vill upplevas prisvärda. Vi som arbetar inom IKSU prioriterar bland arbetsuppgifter och utvecklar våra rutiner och processer så att bästa möjliga resultat samt känsla av sammanhang och meningsfullhet uppnås.

Tillsammans
Tillsammans innebär att alla är välkomna till oss. Vi vill skapa en känsla av delaktighet, trivsel och glädje, där öppenhet och kommunikation är viktigt. Ju fler vi inspirerar till ett positivt tränings- och hälsobeteende, desto mer lever vi upp till vår vision. Vi som arbetar inom IKSU hjälps åt och gläds över att göra saker tillsammans. På så sätt blir vi starkare och bättre!