Organisation

IKSU är en öppen ideell förening där du som medlem kan påverka vilken inriktning du tycker att föreningen ska ha.

Årsmötet
Föreningens högsta beslutande organ är det ordinarie årsmötet. När årsmötet inte är samlat har styrelsen det övergripande ansvaret för föreningen. 
Rösträtt 
Medlem som under året fyller lägst 18 år och som har betalat medlemsavgiften för  innevarande år har rösträtt på årsmötet. Yngre medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. I en förening – i motsats till ett aktiebolag –har varje medlem endast en röst. Medlemmarna på årsmötet ska även bestämma medlemsavgiftens storlek och – på förslag av revisorerna – besluta om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande det senaste verksamhetsåret. På varje årsmöte förekommer också val till viktiga förtroendeposter. Medlemmarna väljer ledamöter till styrelsen och till valberedningen. Styrelsemedlemmarna sitter i styrelsen som individer och representerar medlemmarna, och företräder inte någon grupp eller organisation. På årsmötet väljs även revisorer med huvuduppgiften att –för medlemmarnas räkning –granska styrelse och verksamhetsledning, liksom att kontrollera att föreningen följer lagar och förordningar.

Organisationsnummer

IKSU
894000-4792

IKSU Hälsa AB
556597-9688

Faktureringsadress

​IKSU
BDO-5001
FE-981 Scancloud
831 90 Östersund
Referens: 

​IKSU Hälsa AB
BDO-5002
FE-981 Scancloud
831 90 Östersund
Referens:

Stiftelsen Universitetshallen
BDO-5003
FE-981 Scancloud
831 90 Östersund
Referens: