Bokningsvillkor

(English below)

1. Bokning och betalning
1.1 Bokning och betalning av resor sker på internet om inte annat avtalats.
1.2 Kortbetalning av resans fulla pris erlägges vid bokning om inte annat avtalats.
1.3 Bokning av resa är bindande.
1.4 För medverkan på någon av IKSU alpins resor krävs att resenären fyllt arton (18) år eller är under medföljande målsmans ansvar.
1.5  Resenär kan köpa biljett för max två resenärer utöver sig själv, under förutsättning att denna har fått medgivande samt kan uppge deras personuppgifter.

2. Avbokning
2.1 Önskar resenären avboka resan skall avbokning ske via mail till ekonomi@iksualpin.se
2.2 Avbeställs resan tidigare än 30 dagar innan avresa återbetalas hela beloppet förutom 200 kr i expeditionsavgift.
2.3 Om resan avbokas senare än 30 dagar innan avresa men tidigare än 14 dagar innan avresa återbetalas 50% av erlagd avgift.
2.4 Vid avbokning mindre än 14 dagar före avresa återbetalas inget av erlagd avgift.

3. Återbetalning
3.1 För återbetalning till konto behöver vi följande uppgifter: Namn, Personnummer, Bankens namn, Clearingnummer, Kontonummer, Telefonnummer, Adress.
3.2 Om du inte kan följa med på en redan betald resa av medicinska skäl, ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning.
3.3 Återbetalning sker av det belopp som gäller enligt ovan (2.2-2.4).

4. Övriga villkor
4.1 IKSU alpin förbehåller sig rätten att innan avresa vidta ändringar i reseprogrammet.
4.2 IKSU alpin förbehåller rätten att ställa in en resa om det inte finns tillräckligt med resenärer uppbokade. Om detta sker så återbetalar IKSU alpin hela resans kostnad till de redan uppbokade resenärerna.
4.3 Deltagande på IKSU alpin:s resor sker på egen risk.
4.4 Resenären samtycker genom bokning av resa till att IKSU alpin använder bilder tagna av IKSU alpin under resor i sin marknadsföring och reklam så som avses i Lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Bilderna kan komma att användas för framtida bruk. Bilderna kan komma att publiceras på hemsidan samt i tryckverk.
4.5 Resenärers personuppgifter och kontaktuppgifter kommer endast att användas för ändamål som är kopplade till IKSU alpins resor. Uppgifterna behandlas enligt reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204) och behandlas konfidentiellt.
4.6 IKSU alpin förbehåller sig rätten att ändra bokningsvillkor efter att avtal har slutits i den mån det kan anses skäligt.

Terms & Conditions  

1. Booking and payment

1.1 Booking and payment of the trips are made online if nothing else is agreed.
1.2 Payment online is only possible with creditcard. Full payment is to be made at the time of
booking.
1.3 Booking of a trip is legally binding. *
1.4 The passenger has to be at least eighteen (18) years old or be under the supervision of a parent
or legal guardian to participate in any of IKSU alpin’s trips.
1.5 Trips may be bought for three persons including yourself, provided that the buyer has the
permission of the other passenger/passengers and can state his or her personal number.

2. Cancellation

2.1 If the passenger wishes to cancel his booking e-mail is to be sent to ekonomi@iksualpin.se
2.2 If the trip is canceled earlier than 30 days before departure the entire price of the trip is refunded, except from an administration fee of 200 SEK.
2.3 If the trip is canceled later than 30 days but earlier than 14 days before departure 50% of the
price of the trip is refunded.
2.4 If the trip is canceled less than 14 days before departure there is no refund.

3. Refund

3.1 To be able to make a refund the passenger has to state his/her full name, personal number,
name of his/her bank, IBAN number (if not a swedish bank), account number, clearing number,
phonenumber and adress.
3.2 If a passenger can not accompany an already payed trip for medical reasons, please contact
your insurance company for potential compensation.
3.3 Refund is made accordning to the terms above (2.2-2.4).

4. Other terms

4.1 IKSU alpin reserve the right to change travel arrangements before agreement with the traveller is made.
4.2 IKSU alpin reserve the right to cancel a trip if there are not enough booked travellers. If so, IKSU alpin will refund the entire price of the trip to the already booked travellers.
4.3 All participation in activities arranged by IKSU alpin is at own risk.
4.4 When booking the passenger agrees to that any photo including the passenger taken by IKSU
alpin may be used for marketing purposes or other commercial use, according to Lag (1978:800)
om namn och bild i reklam. Pictures may be used for future purposes and may be published at
IKSU alpins homepage or in IKSU alpin’s brochure.
4.5 The passengers personal number and contact details will only be used for purposes
concerning IKSU alpin’s activities. The information will be handled according to the rules of
Personuppgiftslagen (1998:204) and are treated confidentially.
4.6 IKSU alpin reserve the right to change any term of agreement after agreement has been made
in ways that IKSU alpin see fit, within reasonable limits.