Bokningsvillkor

RESOR OCH TURER,  ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Betalning sker vid bokningstillfället. Bokningen är bekräftad först när betalning erlagts
och är då även bindande. Köper du resan/turen på distans har du 14 dagars ångerrätt. I det
fall då köparen bokar resan efter sista gällande avbokningsdag passerat (30-49 dagar innan
avresa – se avbokningsvillkor), gäller ej ångerrätten om 14 dagar enligt konsumentverket -
med hänvisning till särskilda undantag vid köp av resor.

1.2 För att delta på våra resor/turer behöver du vara medlem i IKSU (100 kr/kalenderår).
Genom att betala resan/turen bekräftar du att du senast vid resans/turens påbörjande
innehar medlemskap. Samtliga medlemmar i IKSU omfattas av Sveriges Akademiska
idrottsförbunds olycksfallsförsäkring. Läs mer om försäkringen här!

1.3 För att delta på våra resor/turer krävs att du har fyllt 18 år eller är under medföljande
målsmans ansvar.

1.4 Deltagare på våra resor/turer ansvarar själva för att säkerställa att tillräcklig försäkring
innehas. Genom att betala resan/turen bekräftar du att du förstått detta.

1.5 Deltagande på våra turer/resor sker på egen risk. Som deltagare åtar du dig att följa de
instruktioner som våra ledare lämnar. Detta är för din egen och andra deltagares säkerhet.
Deltagare som underlåter att följa instruktioner kan nekas möjlighet att delta på turen/resan
och får själva bekosta eventuell hemresa.

1.6 IKSU, IKSU:s sektioner eller enskilda ledare kan inte hållas ansvariga för merkostnader
som uppstår på grund av inställd tur/resa eller på grund av skada på person eller utrustning i
samband med tur/resa.

1.7 Deltagare ansvarar för att följa lokala bestämmelser på destinationen, såsom tex
städning av stuga vid hemresa. Deltagaren är ersättningsskyldig vid ev. merkostnader
kopplade till detta.

1.8 Vi förbehåller oss rätten att innan avresa vidta ändringar i reseprogrammet och/eller
justera priset om särskilda kostnader ökar. Vid justering av pris så kan det endast göras
innan en betalning har erlagts för en resa.

1.9 Vi förbehåller oss rätten att ställa in resor/turer vid dåligt väder, för få anmälda, sjukdom
eller andra oförutsedda händelser. Om en resa/tur ställs in innan dess påbörjande erhåller
deltagare full återbetalning av erlagd avgift.

1.10 Bilder och filmer som tas under turen/resan kan komma att användas i IKSU:s
marknadsföring eller i våra kanaler. Deltagare som inte önskar delta på bild eller film måste
före resans/turens påbörjande informera ansvariga ledare skriftligen om detta.

1.11 Andra eller särskilda villkor kan gälla vid enskilda turer/resor. Om andra eller särskilda
villkor gäller för den tur/resa som du önskar boka kommuniceras det tydligt på vår hemsida.
Dessa gäller då för den turen/resan.

1.12 Deltagaren på Student Ski kan köpa biljett för max två personer utöver sig själv, under
förutsättning att denne har fått medgivande samt kan uppge deras personuppgifter.

1.13 Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.


AVBOKNING

2.1 För att avboka en tur/resa mejlar du oss, för resor med IKSU alpin:
ekonomi@iksualpin.se

2.2 Avbokas resan tidigare än 30 dagar före turens/resans första dag återbetalas hela
beloppet förutom 200 sek i administrativ avgift per person (förutom resan till Åre).

2.3 Avbokas resan 0-29 dagar före turens/resans första dag, alternativt efter att turen/resan
påbörjats, sker ingen återbetalning (förutom resan till Åre).

2.4 Avbokas resan till Åre tidigare än 50 dagar före turens/resans första dag återbetalas hela
beloppet förutom 200 sek i administrativ avgift per person.

2.5 Avbokas resan till Åre 0-49 dagar före turens/resans första dag, alternativt efter att
turen/resan påbörjats, sker ingen återbetalning.

2.6 Om du inte kan följa med på resan av medicinska skäl, ber vi dig att kontakta ditt
försäkringsbolag för eventuell ersättning.

2.7 För återbetalning till svenskt bankkonto behöver vi följande uppgifter:
kontoinnehavarens namn, bankens namn, clearing- och kontonummer.

2.8 För återbetalning till utländskt bankkonto behöver vi följande uppgifter: name, social
security number, name of the bank, IBAN number, account number, BIC, phone number and
adress registered with the bank. Återbetalning till utländskt konto sker i SEK och grundas på
den aktuella valutakursen. Eventuell avgift för utlandsbetalning dras från
återbetalningsbeloppet.

FORCE MAJEURE

3.1 IKSU Alpin frånsäger sig ansvar vid naturkatastrofer och större tillbud som inte kunnat
förutsägas samt hinder som står utom IKSU Alpin´s kontroll.

Har du bokat en paketresa omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.
IKSU kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom
har IKSU enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i
paketresan, säkerställa din hemtransport om vi hamnar i obestånd. Om resan/turen är en
paketresa framgår på vår hemsida vid respektive resa/tur. Mer information om centrala
rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår
paketreseavtalet.
• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i
avtalet fullgörs korrekt.
• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan
komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt
mot en extra kostnad.
• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel
bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20
dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan
får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har
resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full
återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än
priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in
paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i
förekommande fall.
• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans
början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på
resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en
skälig och motiverad avbokningsavgift.
• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter
paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad.
Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte
fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande
och arrangören inte avhjälper problemet.
• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om
resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer
betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar
på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras
resenärernas hemtransport.
• Den reseverksamhet inom IKSU som omfattas av resegarantilagen (2018:1218) har en
av Kammarkollegiet godkänd säkerhet tecknad hos
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html