Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

RESOR OCH TURER,  ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Betalning sker vid bokningstillfället. Bokningen är bekräftad först när betalning erlagts och är då även bindande. Köper du resan/turen på distans har du 14 dagars ångerrätt. I det fall då köparen bokar resan efter sista gällande avbokningsdag passerat (35-77 dagar innan avresa – se avbokningsvillkor), gäller ej ångerrätten om 14 dagar enligt konsumentverket - med hänvisning till särskilda undantag vid köp av resor.

1.2 För att delta på våra resor/turer behöver du vara medlem i IKSU (200 kr/kalenderår). Genom att betala resan/turen bekräftar du att du senast vid resans/turens påbörjande innehar medlemskap. Samtliga medlemmar i IKSU omfattas av Sveriges Akademiska idrottsförbunds olycksfallsförsäkring. Läs mer om försäkringen här!

1.3 För att delta på våra resor/turer krävs att du har fyllt 18 år eller är under medföljande målsmans ansvar.

1.4 Deltagare på våra resor/turer ansvarar själva för att säkerställa att tillräcklig försäkring innehas. Genom att betala resan/turen bekräftar du att du förstått detta.

1.5 Deltagande på våra turer/resor sker på egen risk. Som deltagare åtar du dig att följa de instruktioner som våra ledare lämnar. Detta är för din egen och andra deltagares säkerhet.
Deltagare som underlåter att följa instruktioner kan nekas möjlighet att delta på turen/resan och får själva bekosta eventuell hemresa.

1.6 IKSU, IKSU:s sektioner eller enskilda ledare kan inte hållas ansvariga för merkostnader som uppstår på grund av inställd tur/resa eller på grund av skada på person eller utrustning i samband med tur/resa.

1.7 Deltagare ansvarar för att följa lokala bestämmelser på destinationen, såsom tex städning av stuga vid hemresa. Deltagaren är ersättningsskyldig vid ev. merkostnader kopplade till detta.

1.8 Vi förbehåller oss rätten att innan avresa vidta ändringar i reseprogrammet och/eller justera priset om särskilda kostnader ökar. Vid justering av pris så kan det endast göras innan en betalning har erlagts för en resa.

1.9 Vi förbehåller oss rätten att ställa in resor/turer vid dåligt väder, för få anmälda, sjukdom eller andra oförutsedda händelser. Om en resa/tur ställs in innan dess påbörjande erhåller deltagare full återbetalning av erlagd avgift.

1.10 Bilder och filmer som tas under turen/resan kan komma att användas i IKSU:s marknadsföring eller i våra kanaler. Deltagare som inte önskar delta på bild eller film måste före resans/turens påbörjande informera ansvariga ledare skriftligen om detta.

1.11 Andra eller särskilda villkor kan gälla vid enskilda turer/resor. Om andra eller särskilda villkor gäller för den tur/resa som du önskar boka kommuniceras det tydligt på vår hemsida. Dessa gäller då för den turen/resan.

1.12 Deltagaren på Student Ski kan köpa biljett för max två personer utöver sig själv, under förutsättning att denne har fått medgivande samt kan uppge deras personuppgifter.

1.13 Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.

AVBOKNING

2.1 För att avboka en tur/resa mejlar du oss, för resor med IKSU alpin: ekonomi@iksualpin.se

2.2 Avbokas resan tidigare än 35 dagar före turens/resans första dag återbetalas hela beloppet förutom 200 sek i administrativ avgift per person (förutom resan till Åre).

2.3 Avbokas resan 0-34 dagar före turens/resans första dag, alternativt efter att turen/resan påbörjats, sker ingen återbetalning (förutom resan till Åre).

2.4 Avbokas resan till Åre tidigare än 77 dagar före turens/resans första dag återbetalas hela beloppet förutom 200 sek i administrativ avgift per person.

2.5 Avbokas resan till Åre 0-76 dagar före turens/resans första dag, alternativt efter att turen/resan påbörjats, sker ingen återbetalning.

2.6 Om du inte kan följa med på resan av medicinska skäl, ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning.

2.7 För återbetalning till utländskt bankkonto behöver vi följande uppgifter: name, social security number, name of the bank, IBAN number, account number, BIC, phone number and adress registered with the bank. Återbetalning till utländskt konto sker i SEK och grundas på den aktuella valutakursen. Eventuell avgift för utlandsbetalning dras från återbetalningsbeloppet.

FORCE MAJEURE

3.1 IKSU Alpin frånsäger sig ansvar vid naturkatastrofer och större tillbud som inte kunnat förutsägas samt hinder som står utom IKSU Alpin´s kontroll.

EU-rättigheter

Har du bokat en paketresa omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. IKSU kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har IKSU enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om vi hamnar i obestånd. Om resan/turen är en paketresa framgår på vår hemsida vid respektive resa/tur.

Mer information om centralarättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan
får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

• Den reseverksamhet inom IKSU som omfattas av resegarantilagen (2018:1218) har en av Kammarkollegiet godkänd säkerhet tecknad hos Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html