Sektionsårsmöte, sektionsstyrelse m.m.

Riktlinjer för medlemsinflytande och sektionsårmöte

Synpunkter från IKSU kampsports medlemmar och föräldrar inhämtas löpande genom bl.a. dessa kanaler:

 • Idélådan

 • Mejl till sektionsstyrelsen (info@iksukampsport.se)

 • Medlemsenkät (skickas ut årligen)

 • Formulär för avregistrering

 • Muntligen till sektionsstyrelsen (se kontaktuppgifter ovan)

 

Sektionsårsmötet hålls vanligen under höstterminen och innehåller följande punkter:

 • Sektionsstyrelsen presenterar:

  • De aktiviteter som genomförts under året med utgångspunkt i den plan som beslutats vid föregående sektionsårsmöte.

  • Förslag på sektionsledamöter

  • Planerade aktiviteter för nästkommande verksamhetsår

 • Sektionens medlemmar röstar genom majoritetsbeslut om godkännande eller avslag av ovanstående.

 

Under året:

 • Sektionsstyrelsen jobbar enligt den plan som godkänts på årsmötet

 • Ev. vakanser i sektionsstyrelsen tillsätts av sektionsstyrelsen

  • Vi strävar efter att ha en jämn representation från våra olika idrotter och en jämn könsfördelning

  • Nya ledamöter har ingen rösträtt, innan de valts in på årsmöte

  • Medlemmar kan höra av sig till sektionsstyrelsen om de vill vara med i sektionsstyrelsen.

Sektionsstyrelse

Björn Andersson

Sektionsordförande

0738021094

Magdalena Bang

Ledamot

0761914506

Kasper Fager

Sekreterare

0732553356

Kent Ljungberg

Ledamot

Viveka Törnqvist

Ledamot

0706065285

Åsa Albrecht

Ledamot

Emilio Pérez Iznaga

Ledamot

Sektionsstyrelsens uppdrag

Sektionsstyrelsen ansvarar för att:

 • Leda och planera verksamheten i linje med vår strategiska plan.

 • Delge beslut från sektionsstyrelsemöten via beslutsloggen.

 • Tillse att sektionen har en ordförande och en kassör.

 • Tillsätta övriga nyckeluppdrag (exempelvis verksamhetsansvarige och ungdomsansvarige).

 • Tillse att ett sektionsårsmöte hålls.

 • Upprätta budget och tillse att sektionen har en stabil ekonomi.

Ledamötenas uppgifter:

 • Ansvara för specifikt område (t.ex. sektionsordförande, kassör, arbetsgrupp)

 • Delta på sektionsstyrelsemöten samt utföra för- och efterarbete relaterade till dessa

Beslut tagna av sektionsstyrelsen

Via beslutsloggen kan du ta del av sektionsstyrelsens beslut.

Valberedning

Sofie Björklund

Valberedare

Emil Petersson

Valberedare

Eli Lundberg

Valberedare

Beslutsordning & tillsättande av uppdrag

Sektionsstyrelsen ansvarar för alla beslut som rör sektionen. Inför ett nytt år tillsätter sektionsstyrelsen en verksamhetsansvarige och en ungdomsansvarige vilka ansvarar för rekrytering och tillsättande av flertalet uppdrag inom sektionen.

 • Ungdomsansvarige ansvarar för tillsättning av barn-/ungdomsinstruktörerna. Beslut om tillsättande görs tillsammans med minst en annan huvudinstruktör för barn-/ungdomsträningen.

 • Verksamhetsansvarige ansvarar tillsättning av övriga instruktörer och övriga ledaruppdrag. Tillsättning av instruktörsuppdrag görs i samråd med huvudinstruktörerna inom den aktuella sporten. För nybörjarkurserna görs tillsättning av nya instruktörer tillsammans med respektive nybörjarkurs huvudinstruktörer.

 

Vid tillsättande av instruktörsuppdrag beaktas följande egenskaper hos den sökande:

 • Personen är en god förebild både på och utanför mattan.

 • Har lämplig teknisk nivå och bredd relaterat till sitt tränaruppdrag. 

 • Tränar själv för att utvecklas som utövare och instruktör samt är en bra elev och träningskompis.

 • Vill hjälpa passdeltagarna att utvecklas och bli duktigare än vad hen själv är samt uppmuntrar dem att finna sin egen kampsportsväg.

 • Är ansvarstagande, strukturerad och vill jobba mot sektionens mål.

 • Är socialt kompetent och kommunicerar väl. Är trevlig samt kan och vill ta hand om gruppen.

 • Verkar enligt idrottens värdegrund

  • Glädje och gemenskap

  • Demokrati och delaktighet

  • Allas rätt att vara med

  • Rent spel

Sektionsstyrelsen delegerar i regel beslut gällande sportnära frågor till huvudinstruktörerna inom respektive sport. Exempel på sådana sportnära frågor kan vara beslut om att lägga till eller ta bort träningspass.